Loading...

Kontrola jakości

Kontrola jakości etapu podstawowego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u świadczeniodawców realizujących etap podstawowy i przeprowadzana jest przez kontrolerów posiadających niezbędne kwalifikacje do ich realizacji.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • godzin pracy oraz czasu oczekiwania na wynik badania,
 • kwalifikacji zatrudnionego personelu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni oraz wyposażenie w stosowany sprzęt do badań cytologicznych,
 • sposobu oznakowania szkiełek oraz archiwizacji wyników,
 • wyników pobranych preparatów cytologicznych.

 

Wyniki 2017

Wyniki kontroli 2017-etap podstawowy

Wyniki kontroli 2017-etap diagnostyczny

Wyniki kontroli 2017-etap pogłębionej diagnostyki

wrzesień 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wojciech Ordon, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych (etap podstawowy) wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Kontrola jakości 2017 – etap podstawowy

Metodologia – podstawowy 2017

Uzupełnienie do zasad

Protokół podstawowy

 

Kontrola jakości etapu diagnostycznego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap diagnostyczny.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • liczby ocenionych rozmazów cytologicznych w ramach Programu i poza nim,
 • wyników badań cytologicznych w ramach Programu,
 • spełnianych przez personel oraz pracownię warunków realizacji świadczeń gwarantowanych zgodnie z zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia  2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  2013 roku (Dz. U. z 2016r. , poz. 1743 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Kontrola jakości 2017 – etap diagnostyczny

Metodologia – diagnostyczny – 2017

Uzupełnienie do zasad

Oświadczenie

Protokół diagnostyczny

 

październik 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wojciech Ordon, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych (etap diagnostyczny) wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

 

Kontrola jakości etapu pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • organizacji pracy ośrodka,
 • liczbę biopsji celowanych wykonanych w ramach Programu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni.

 

 

wrzesień 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wojciech Ordon, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN-143/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych (etap pogłębionej diagnostyki) wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Kontrola jakości 2017 – etap pogłębionej diagnostyki

Metodologia – pogłębiony 2017

Uzupełnienie do zasad

Protokół pogłębionej diagnostyki