Loading...

Kontrola jakości

Kontrola jakości etapów: podstawowego, diagnostycznego, pogłębionej diagnostyki 2018

Zasady realizacji kontroli 2018 i Załączniki 1-3

Załącznik 4a Protokół_podstawowy

Załącznik 4b Protokół_diagnostyczny

Załącznik 4c Protokół_pogłębionej-diagnostyki

Załącznik 5 Klauzula informacyjna

MZ zgoda na wydłużenie terminu

MZ Przesunięcie terminu przekazania protokołów pokontrolnych świadczeniodawcy.

Wyniki

wyniki kontroli etapu podstawowego 2018

wyniki kontroli etapu diagnostycznego 2018

wyniki kontroli etapu pogłębionej diagnostyki 2018

Wyniki kontroli 2017-etap podstawowy

Wyniki kontroli 2017-etap diagnostyczny

Wyniki kontroli 2017-etap pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości etapu podstawowego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u świadczeniodawców realizujących etap podstawowy i przeprowadzana jest przez kontrolerów posiadających niezbędne kwalifikacje do ich realizacji.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • godzin pracy oraz czasu oczekiwania na wynik badania,
 • kwalifikacji zatrudnionego personelu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni oraz wyposażenie w stosowany sprzęt do badań cytologicznych,
 • sposobu oznakowania szkiełek oraz archiwizacji wyników,
 • wyników pobranych preparatów cytologicznych.

Kontrola jakości etapu diagnostycznego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap diagnostyczny.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • liczby ocenionych rozmazów cytologicznych w ramach Programu i poza nim,
 • wyników badań cytologicznych w ramach Programu,
 • spełnianych przez personel oraz pracownię warunków realizacji świadczeń gwarantowanych zgodnie z zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia  2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  2013 roku (Dz. U. z 2016r. , poz. 1743 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Kontrola jakości etapu pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • organizacji pracy ośrodka,
 • liczbę biopsji celowanych wykonanych w ramach Programu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni.

 

Kontrola wyników fałszywie ujemnych

Upoważnienie MZ