Loading...

Kontrola jakości

Kontrola jakości etapów: podstawowego, diagnostycznego, pogłębionej diagnostyki 2018

Zasady realizacji kontroli 2018 i Załączniki 1-3

Załącznik 4a Protokół_podstawowy

Załącznik 4b Protokół_diagnostyczny

Załącznik 4c Protokół_pogłębionej-diagnostyki

Załącznik 5 Klauzula informacyjna

MZ zgoda na wydłużenie terminu

MZ Przesunięcie terminu przekazania protokołów pokontrolnych świadczeniodawcy.

Kontrola jakości etapu podstawowego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u świadczeniodawców realizujących etap podstawowy i przeprowadzana jest przez kontrolerów posiadających niezbędne kwalifikacje do ich realizacji.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • godzin pracy oraz czasu oczekiwania na wynik badania,
 • kwalifikacji zatrudnionego personelu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni oraz wyposażenie w stosowany sprzęt do badań cytologicznych,
 • sposobu oznakowania szkiełek oraz archiwizacji wyników,
 • wyników pobranych preparatów cytologicznych.

Kontrola jakości etapu diagnostycznego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap diagnostyczny.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • liczby ocenionych rozmazów cytologicznych w ramach Programu i poza nim,
 • wyników badań cytologicznych w ramach Programu,
 • spełnianych przez personel oraz pracownię warunków realizacji świadczeń gwarantowanych zgodnie z zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia  2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  2013 roku (Dz. U. z 2016r. , poz. 1743 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Kontrola jakości etapu pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • organizacji pracy ośrodka,
 • liczbę biopsji celowanych wykonanych w ramach Programu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni.

 

Wyniki 2017

Wyniki kontroli 2017-etap podstawowy

Wyniki kontroli 2017-etap diagnostyczny

Wyniki kontroli 2017-etap pogłębionej diagnostyki