Loading...

Kontrola jakości

KONTROLA JAKOŚCI PRZESIEWOWYCH BADAŃ CYTOLOGICZNYCH:

Kontrola Świadczeniodawców jest przeprowadzana zgodnie z metodologią zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia i w oparciu o opracowane wzory protokołów.

W 2020 roku pojawiła się ankieta dotycząca wpływu wystąpienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację badań przesiewowych w ramach Programu – dla etapu podstawowego oraz pogłębionej diagnostyki. Jej wypełnienie było dobrowolne i nie wpłynęło na ostateczną ocenę kontroli, ale było istotne do opracowania danych statystycznych.

By ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w roku 2020, Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) za zgodą Ministra Zdrowia, zawiesił kontrolę jakości w siedzibie Świadczeniodawcy na rzecz kontroli/analizy dokumentacji przekazanej przez realizatorów PPRSzM i danych uzyskanych z NFZ.

Wyniki kontroli, która stanowi narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym mogą być podstawą do rozwiązywania wieloletnich umów.

Kontrola jakości etapów: podstawowego, diagnostycznego, pogłębionej diagnostyki 2020

Pismo przewodnie do realizatorów - etap podstawowy

Pismo przewodnie do realizatorów - etap diagnostyczny

Pismo przewodnie do realizatorów - etap pogłębionej diagnostyki

Zasady realizacji kontroli świadczeniodawców etapów podstawowego diagnostycznego i pogłębionej diagnostyki 2020

Protokół_podstawowy 2020

Protokół_diagnostyczny 2020

Protokół_pogłębionej-diagnostyki 2020

Załącznik nr 5 KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 6

Wyniki:

Wyniki kontroli etapu podstawowego 2020

Wyniki kontroli etapu diagnostycznego 2020

Wyniki kontroli etapu pogłębionej diagnostyki 2020

Lista placówek uczestniczących w kontroli jakości badań cytologicznych 2019 roku - etap podstawowy

Lista placówek uczestniczących w kontroli jakości badań cytologicznych 2019 roku - etap diagnostyczny

Lista placówek uczestniczących w kontroli jakości badań cytologicznych 2019 roku - etap pogłębionej diagnostyki

wyniki kontroli etapu podstawowego 2018

wyniki kontroli etapu diagnostycznego 2018

wyniki kontroli etapu pogłębionej diagnostyki 2018

Wyniki kontroli 2017-etap podstawowy

Wyniki kontroli 2017-etap diagnostyczny

Wyniki kontroli 2017-etap pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości etapu podstawowego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u świadczeniodawców realizujących etap podstawowy i przeprowadzana jest przez kontrolerów posiadających niezbędne kwalifikacje do ich realizacji.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • godzin pracy oraz czasu oczekiwania na wynik badania,
 • kwalifikacji zatrudnionego personelu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni oraz wyposażenie w stosowany sprzęt do badań cytologicznych,
 • sposobu oznakowania szkiełek oraz archiwizacji wyników,
 • wyników pobranych preparatów cytologicznych.

Kontrola jakości etapu diagnostycznego

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap diagnostyczny.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • liczby ocenionych rozmazów cytologicznych w ramach Programu i poza nim,
 • wyników badań cytologicznych w ramach Programu,
 • spełnianych przez personel oraz pracownię warunków realizacji świadczeń gwarantowanych zgodnie z zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia  2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  2013 roku (Dz. U. z 2016r. , poz. 1743 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Kontrola jakości etapu pogłębionej diagnostyki

Kontrola jakości badań cytologicznych prowadzona jest u wszystkich świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący, posiadającymi akceptację Ministerstwa Zdrowia, na podstawie protokołu obowiązującego w danym roku.

Zakres kontroli obejmuje m.in. analizę:

 • organizacji pracy ośrodka,
 • liczbę biopsji celowanych wykonanych w ramach Programu,
 • wyposażenia pomieszczeń pracowni.