Loading...

Kontrola wyników fałszywie ujemnych

COK uzyskał dane z Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wszystkich rozmazów cytologicznych pobranych w Polsce w ramach programu profilaktycznego w latach 2010-2015. Identyfikację fałszywie ujemnych wyników badań cytologicznych u kobiet, które uczestniczyły w programie przeprowadzono poprzez połączenie danych z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) – COK przekazał dane do KRN celem potwierdzenia rozpoznań nowotworów zgłoszonych do rejestru, wraz z kodami rozpoznań histopatologicznych. Otrzymano dane na temat kobiet, u których w ciągu 42 miesięcy od otrzymania ujemnego wyniku badania przesiewowego zdiagnozowano inwazyjny nowotwór szyjki macicy.

Zgodnie z „Europejskimi wytycznymi w zakresie zapewniania jakości badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, wydanie drugie” preparaty cytologiczne, poprzedzające diagnozę raka interwałowego, które zostały ocenione jako prawidłowe, zostaną sprowadzone z pracowni cytologicznych, zaślepione, wymieszane z losowo wybranymi preparatami z tych samych laboratoriów i ponownie ocenione niezależnie przez 3 ekspertów: patomorfologów z 30-letnim doświadczeniem w ocenianiu rozmazów cytologicznych.

Powtórna ocena pozwoli na identyfikację przyczyn powstania wyników fałszywie ujemnych oraz wyciągnięcie wniosków i tworzenie wytycznych na rzecz poprawy jakości badań. Wyniki analizy będą miały istotny wkład w kompleksową ocenę jakości Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Identyfikacja poszczególnych przyczyn umożliwi celowane działania naprawcze celem podniesienia jakości programu w Polsce i poprawy jego skuteczności.

Preparaty pozyskane do kontroli są wykorzystywane w celach szkoleniowych, służących podniesieniu jakości przesiewowych badań cytologicznych.

Kontrola jest wykonywana na zlecenie Ministra Zdrowia, na podstawie upoważnienia:

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/wp-content/uploads/2019/01/skan_2018-upowa%C5%BCnienie-MZ-kontrola-wynik%C3%B3w-fa%C5%82szywie-ujemnych.pdf

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/wp-content/uploads/2017/07/Wyniki-2019.pdf

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/wp-content/uploads/2017/07/Wyniki-2018.pdf