Loading...

Kontrola jakości

Obejmuje kontrolę wszystkich aparatów wykonujących badania mammograficzne w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Podczas kontroli weryfikowane jest spełnianie kryteriów jakości badań mammograficznych wykonywanych w poszczególnych pracowniach zgodnie z zasadami i Protokołem z kontroli jakości badań mammograficznych opracowywanymi i uaktualnianymi każdego roku.

Podczas kontroli sprawdzana jest kompletności zapisów dotyczących testów kontroli jakości oraz zgodność dokumentowanych wyników testów z wymaganym zakresem. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki. W przypadku stwierdzenia przekraczania granic tolerancji kontroler zobowiązany jest do zbadania, czy jednostka podjęła w porę właściwe działania korygujące. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki.

Analiza parametrów obejmuje szeroki zakres pracy systemu (zgodny z załączonymi protokołami kontroli świadczeniodawców wykorzystujących analogowe i cyfrowe systemy obrazowania mammograficznego), przy czym jako najważniejsze przy formułowaniu oceny jednostki uznaje się te, które mają wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu oraz na dawkę promieniowania jonizującego otrzymywaną przez badaną kobietę.

 

Wyniki 2017

Wyniki kontroli 2017

 

wrzesień 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Michał Biegała, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADON Michał Biegała z siedzibą al. T. Kościuszki 80/85 pokój 301; 90-437 Łódź; adres e-mail: radon.biuro@onet.pl, został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Zasady kontroli jakości w 2017 r.:

Zasady kontroli jakości 2017

Uzupełnienie zasad kontroli jakości

Załączniki 1, 1a, 2

Załącznik 3 Protokół analogowy

Załącznik 4 Protokół cyfrowy

Wyniki kontroli jakości w 2016 r.:

Wyniki kontroli 2016

Sprawozdanie z kontroli 2016