Loading...

Kontrola jakości

Obejmuje kontrolę wszystkich aparatów wykonujących badania mammograficzne w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Podczas kontroli weryfikowane jest spełnianie kryteriów jakości badań mammograficznych wykonywanych w poszczególnych pracowniach zgodnie z zasadami i Protokołem z kontroli jakości badań mammograficznych opracowywanymi i uaktualnianymi każdego roku.

Podczas kontroli sprawdzana jest kompletności zapisów dotyczących testów kontroli jakości oraz zgodność dokumentowanych wyników testów z wymaganym zakresem. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki. W przypadku stwierdzenia przekraczania granic tolerancji kontroler zobowiązany jest do zbadania, czy jednostka podjęła w porę właściwe działania korygujące. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki.

Analiza parametrów obejmuje szeroki zakres pracy systemu (zgodny z załączonymi protokołami kontroli świadczeniodawców wykorzystujących analogowe i cyfrowe systemy obrazowania mammograficznego), przy czym jako najważniejsze przy formułowaniu oceny jednostki uznaje się te, które mają wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu oraz na dawkę promieniowania jonizującego otrzymywaną przez badaną kobietę.

Wyniki kontroli 2018 r.

Wyniki kontroli 2018

Szanowni Państwo,

W drodze przetargu nieograniczonego nr PN-118/18/ZS do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2018 roku został wybrany wykonawca RADON Michał Biegała, al. T. Kościuszki 80/82, 90-487 Łódź.

Zasady kontroli jakości w 2018 r.:

Zasady kontroli 2018

Załącznik nr 1 i 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 Protokół analogowy 2018

Załącznik nr 4 Protokół cyfrowy 2018

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

Wyniki kontroli jakości w latach poprzednich:

Wyniki kontroli 2017

Wyniki kontroli 2016

Sprawozdanie z kontroli 2016